anàlisi

  • Divisió d'un tot en les seves parts constituents o elements.
  • Examen de les parts constituents d'un tot, separadament o en llur relació a aquest.
  • Examen acurat d'un escrit, discurs, teoria, etc.
  • En quím., identificació i determinació d'un o més dels components d'una mescla, o d'un o més dels elements químics que constitueixen un compost, separació d'aquests components o elements i establiment dels graus de puresa dels sistemes materials.
  • Descomposició d'un element lingüístic, com ara una oració en sintagmes i en mots, un mot en morfemes o en trets semàntics, etc.
  • Raonament pel qual hom remunta de la proposició que s'ha de provar a principis ja establerts.
  • Determinació de la distribució espacial dels valors mesurats de qualsevol variable meteorològica.
  • Estudi d'un problema des del punt de vista informàtic, descomponent-lo en unitats més petites, esbrinant-ne l'estructura, aïllant els tractaments bàsics de la informació i dissenyant els algorismes que els realitzin.
  • Psicoanàlisi
Paraules més consultades les últimes dues hores: