text

  • Contingut d'un escrit, les pròpies paraules d'un autor, d'una llei, d'una acta, etc., especialment en contraposició als comentaris, a les notes i a les paràfrasis que hom hi fa.
  • Cos d'una obra, en contraposició a les notes, als índexs, a les portades, a les figures, etc.
  • Part central d'un diploma o document jurídic que expressa el fet documentat, la seva justificació, circumstàncies, disposició i clàusules destinades a assegurar-ne l'execució.
  • Passatge citat d'una obra.
  • Paraules tretes de la Sagrada Escriptura, amb les quals se sol començar un sermó.
  • Conjunt de les lletres i dels signes ortogràfics amb què s'expressa per escrit una comunicació, un pensament, etc.
  • Successió lineal de signes lingüístics proveïts de sentit general que superen l'extensió d'una oració i que han estat combinats segons les regles d'una gramàtica.
  • Discurs
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< texà
tèxtil >>